favicon

STATUT FUNDACJI
„TOWARZYSTWO ZARZĄDZANIA MIEJSCAMI PAMIĘCI”

z dnia 22 maja 2019 r.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Fundacja

1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Towarzystwo Zarządzania Miejscami Pamięci”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez fundatorów w osobach Piotra Mateusza Cywińskiego, Łukasza Rozdeiczer-Kryszkowskiego, Wojciecha Antoniego Soczewicy, i Adama Szpaderskiego, zwanych dalej „Fundatorami”, w dniu 22 maja 2019 r. aktem notarialnym Repertorium A numer 1337/2019, sporządzonym przed notariuszem Anitą Hnatyszyn prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Aleja Niepodległości 35/4.
2. Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1491), ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 688) oraz postanowień niniejszego Statutu.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo), który po zarejestrowaniu będzie podlegać ochronie prawnej.
4. Ilekroć w niniejszym Statucie mowa o miejscach pamięci, to przez to pojęcie rozumie się miejsca związane z historią zagłady i męczeństwa ofiar zbrodni nazistowskich jak obozy, getta, więzienia, miejsca masowych egzekucji (1933-1945), a także wszelkie przestrzenie i obiekty upamiętniające osoby oraz wydarzenia, w tym w szczególności związane z męczeństwem, zagładą, walkami, spoczynkiem ofiar zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości oraz instytucje, organizacje i inne osoby prawne powołane do sprawowania opieki nad tymi miejscami.

§ 2
Fundatorzy

Fundatorzy w ramach prerogatyw określonych w niniejszym Statucie podejmują decyzje drogą uchwały zwykłą większością głosów.

§ 3
Siedziba i teren działania

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także może prowadzić działalność poza jej granicami oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi dla realizacji swoich celów statutowych.

§ 4
Czas trwania

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 5
Organ nadzorujący

Ministrem właściwym ze względu na cele statutowe Fundacji jest Minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.


ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6
Cele i formy działania Fundacji

1. Celami Fundacji są:
1.1. wspieranie skuteczności działań miejsc pamięci poprzez prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu najlepszych praktyk, korelacji, zależności, mierników i parametrów efektywności w dziedzinie ekonomicznych, finansowych i zarządczych aspektów organizowania, upamiętniania, działalności edukacyjnej, zachowania, i prowadzenia miejsc pamięci przez muzea i inne osoby prawne, oraz rozwijanie działań diagnostycznych, konsultingowych i edukacyjnych w tym zakresie;
1.2. rozpowszechnianie na arenie międzynarodowej wiedzy na temat potrzeb finansowo-organizacyjnych miejsc pamięci;
1.3. działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności w obszarze oddziaływania miejsc pamięci na tworzenie odpowiedzialnej przyszłości.
2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
2.1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych samodzielnie i we współpracy z instytucjami i innymi osobami prawnymi oraz wdrażanie i upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
2.2. aplikowanie o fundusze i gromadzenie funduszy na realizację celów statutowych;
2.3. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej;
2.4. budowanie sieci współpracy i kontaktów służących upowszechnianiu wiedzy i umiejętności w zakresie skuteczności działań miejsc pamięci;
2.5. współpracę z mediami dla promocji celów statutowych Fundacji oraz zajmowanie stanowisk publicznych we wszystkich kwestiach ważnych z punktu widzenia celów statutowych Fundacji;
2.6. prowadzenie audytów, doradztwa, badań, analiz oraz opracowywanie opinii i ekspertyz związanych w szczególności z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;
2.7. tworzenie, prowadzenie, współorganizowanie lub wspieranie projektów oraz wydarzeń naukowych, edukacyjnych i szkoleniowych (w tym między innymi: konferencji, seminariów, prelekcji i wykładów);
2.8. współpracę z organizatorami i kadrą zarządzającą miejsc pamięci;
2.9. współpracę z osobami i instytucjami działającymi na podobnych polach w Polsce i na świecie.


ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 7
Majątek Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowią:
1.1. fundusz założycielski Fundacji w kwocie 1.600,00 złotych (słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100) wskazany w akcie założycielskim Fundacji;
1.2. ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe i niemajątkowe, pieniądze, udziały, papiery wartościowe, środki pieniężne pozyskane przez Fundację w toku jej działalności.
2. Dochody Fundacji pochodzą ze środków finansowych i innych składników majątkowych Fundacji przekazanych przez Fundatorów oraz osoby trzecie (fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym przepisy obowiązującego prawa przyznają zdolność prawną).
3. Dochody Fundacji mogą pochodzić także z:
3.1. funduszy publicznych – państwowych, samorządowych oraz środków z programów i organizacji międzynarodowych;
3.2. darowizn, spadków i zapisów;
3.3. sponsoringu, czyli umów o celowe finansowanie określonej działalności lub przedsięwzięcia w zamian za promocję sponsora;
3.4. subwencji osób prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz innych osób;
3.5. dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji;
3.6. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
3.7. dywidend i zysków z akcji i udziałów;
3.8. odsetek z lokat bankowych;
3.9. grantów i projektów.
4. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, zapisów i spadków mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Postanowienia ofiarodawców nie mogą być sprzeczne z celami statutowymi Fundacji.
5. Fundacja może gromadzić fundusze w bankach oraz innych instytucjach finansowych, w walucie polskiej oraz w walutach obcych zgodnie z przepisami prawa dewizowego. Fundacja może posiadać również rachunki bankowe oraz majątek za granicą.
6. Dochody Fundacji mogą służyć jedynie realizacji jej celów statutowych, z zastrzeżeniem wydatków o charakterze administracyjnym.  

§ 8
Działania niedozwolone w odniesieniu do majątku Fundacji

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów Fundacji.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
§ 9
Organy

Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji;
2. Zarząd Fundacji;
3. Komitet Miejsc Pamięci;
4. Collegium Bonae Memoriae.

§ 10
Rada Fundacji

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji, odrębnym od Zarządu Fundacji i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli.
2. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady Fundacji, który reprezentuje Radę Fundacji na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom.
3. Fundatorzy powołują pierwszego Przewodniczącego Rady Fundacji spośród członków Rady Fundacji. Kolejnych Przewodniczących, którzy mieliby zastąpić pierwszego Przewodniczącego Rady Fundacji powołanego przez Fundatorów, wybierają członkowie Rady Fundacji ze swojego grona. Do powoływania, odwoływania i rezygnacji Przewodniczącego Rady Fundacji stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące powoływania, odwoływania i rezygnacji członków Rady Fundacji.
4. Rada Fundacji może uchwalić regulamin określający szczegółowo zasady jej działania.

§ 11
Członkowie Rady Fundacji

1. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 10 członków, w tym Przewodniczący Rady Fundacji.
2. Członkami Rady Fundacji mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
3. Przewodniczący Rady Fundacji i inni członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w tym organie, w wysokości ustalanej przez Fundatorów, za zgodą Zarządu Fundacji.
4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.
5. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych wydatków.

§ 12
Kadencja członków Rady Fundacji

1. Członkowie Rady Fundacji, w tym Przewodniczący Rady Fundacji, pełnią swoje funkcje bezterminowo.
2. Pierwszymi członkami Rady Fundacji są Fundatorzy lub osoby przez nich powołane.
3. Rada Fundacji może w drodze uchwał powoływać dalszych członków Rady Fundacji.
4. Uchwały Rady Fundacji o powołaniu członka Rady Fundacji podejmowane są bezwzględną większością głosów.
5. Odwołanie członka Rady Fundacji wymaga podjęcia stosownej uchwały większością 2/3 głosów pozostałych członków Rady Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
6.1. złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie Fundacji;
6.2. odwołania członka Rady Fundacji;
6.3. uprawomocnienia się wyroku sądowego skazującego członka Rady Fundacji za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6.4. śmierci członka Rady Fundacji.
7. W przypadku, w którym ustałoby członkostwo wszystkich członków Rady Fundacji, Fundatorzy mogą powołać dalszych członków Rady Fundacji.
8. W umowie pomiędzy Fundacją a członkiem Rady Fundacji oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Fundator wskazany uchwałą Fundatorów lub pełnomocnik powołany na podstawie tejże uchwały.

§ 13
Zadania Rady Fundacji

1. Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy:
1.1. określanie głównych kierunków działalności Fundacji;
1.2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji;
1.3. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji;
1.4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji sporządzanych przez Zarząd Fundacji;
1.5. podejmowanie decyzji w sprawie zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji;
1.6. podejmowanie decyzji w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego lub poszczególnych członków Rady Fundacji, po wcześniejszej akceptacji większości Fundatorów;
1.7. wyrażanie zgody na tworzenie, przekształcanie lub znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
1.8. podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją oraz w sprawie likwidacji Fundacji, po wcześniejszej akceptacji większości Fundatorów;
1.9. podejmowanie decyzji w sprawie zmiany celów statutowych Fundacji;
1.10. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
1.11. udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji;
1.12. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji.
2. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona w szczególności do:
2.1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich informacji oraz dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
2.2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 14
Organizacja pracy Rady Fundacji

1. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Fundacji, lub inny upoważniony przez niego członek Rady Fundacji. Przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Fundacji na pisemny wniosek Zarządu Fundacji, lub co najmniej dwóch członków Rady Fundacji nie później niż dwa tygodnie po terminie wskazanym przez wnioskodawcę.
3. Przewodniczący Rady Fundacji zwołuje posiedzenia Rady Fundacji poprzez poinformowanie pozostałych członków Rady Fundacji o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad w formie pisemnych zawiadomień lub poprzez wysłanie wymienionych informacji w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej członków Rady Fundacji zawarte w zbiorze adresów, o którym mowa w § 14 ust. 10. Posiedzenie może odbyć się nie wcześniej niż przed upływem 1 (jednego) tygodnia i nie później niż po upływie 1 (jednego) miesiąca od dnia otrzymania pisemnych zawiadomień przez członków Rady Fundacji lub od dnia, w którym właściwe informacje wysłane na adresy poczty elektronicznej członków Rady Fundacji zostały wprowadzone do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby członkowie Rady Fundacji mogli zapoznać się z ich treścią.
4. W przypadku gdy Przewodniczący Rady Fundacji nie zwoła posiedzenia Rady Fundacji w terminach wymaganym przez niniejszy Statut lub przepisy prawa, posiedzenie Rady Fundacji może zwołać Zarząd Fundacji.
5. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Statucie, Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku oddania równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
6. Podjęcie uchwały przez Radę Fundacji wymaga kworum w wysokości co najmniej połowy liczby członków Rady Fundacji.
7. W przypadku, gdy pomimo prawidłowego zwołania posiedzenia Rady Fundacji i należytego powiadomienia wszystkich członków Rady Fundacji o miejscu i terminie posiedzenia, obecnych na posiedzeniu jest mniej niż połowa członków Rady Fundacji, Przewodniczący Rady Fundacji lub inna osoba wskazana w § 14 ust. 2 zwoła kolejne posiedzenie w terminie nie krótszym niż 1 (jeden) tydzień i nie dłuższym niż 3 (trzy) tygodnie od pierwotnego terminu posiedzenia. Podjęcie uchwały na posiedzeniu zwołanym w trybie określonym w niniejszym ustępie nie wymaga obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Fundacji.
8. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane także poza posiedzeniami w tym przy pomocy środków porozumiewania się na odległość. Ważność uchwały podejmowanej poza posiedzeniami Rady Fundacji uzależniona jest od zgody wszystkich jej członków na głosowanie poza formalnie zwołanym posiedzeniem Rady Fundacji.
9. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w formie wideokonferencji i telekonferencji.
10. Prezes Zarządu Fundacji jest obowiązany do prowadzenia zbioru adresów poczty elektronicznej wszystkich członków Rady Fundacji, w taki sposób, by Przewodniczący Rady Fundacji miał do tych adresów wgląd. Zbiór może być prowadzony w formie elektronicznej. Członkowie Rady Fundacji są obowiązani do niezwłocznego przekazywania Prezesowi Zarządu Fundacji informacji o zmianach adresów poczty elektronicznej uwzględnionych w zbiorze.
11. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych wydatków związanych z pełnioną funkcją.

§ 15
Honorowi Członkowie Rady Fundacji i tytuły honorowe

1. Rada Fundacji może przyznawać tytuł Honorowego Członka Rady Fundacji wybranym przez siebie osobom fizycznym.
2. Osoby, którym przyznano tytuł, o którym mowa w § 15 ust. 1 niniejszego Statutu nie są członkami Rady Fundacji. Nie obciążają ich obowiązki członków Rady Fundacji ani nie posiadają uprawnień członków Rady Fundacji. W szczególności nie jest konieczne informowanie ich o posiedzeniach Rady Fundacji ani nie jest konieczna ich obecność podczas tych posiedzeń, nie głosują one nad uchwałami Rady Fundacji i nie uwzględnia się ich przy obliczaniu kworum wymaganego do podejmowania uchwał Rady Fundacji.
3. Osoby, którym przyznano tytuł, o którym mowa w § 15 ust. 1 niniejszego Statutu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Fundacji z prawem zabierania głosu i zadawania pytań członkom organów Fundacji.

§ 16
Zarząd Fundacji

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych przez Radę Fundacji, w tym Prezes Zarządu Fundacji.
2. Członków Zarządu Fundacji pierwszej kadencji, w tym Prezesa Zarządu Fundacji, powołują Fundatorzy.
3. Prezes Zarządu Fundacji i członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w tym organie.
4. Rada Fundacji może odwołać Zarząd Fundacji bądź jego poszczególnych członków przed upływem kadencji, na jaką zostali powołani.
5. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 3 (trzy) lata. Mandaty członków Zarządu Fundacji wygasają na koniec kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu Fundacji dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu Fundacji wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu Fundacji.
6. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
8. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa z dniem:
8.1. złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Fundacji;
8.2. odwołania członka Zarządu Fundacji;
8.3. uprawomocnienia się wyroku sądowego skazującego członka Zarządu Fundacji za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
8.4. upłynięcia kadencji członka Zarządu Fundacji, o ile członek Zarządu Fundacji nie zostanie powołany na kolejną kadencję;
8.5. śmierci członka Zarządu Fundacji.
9. W umowie pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu Fundacji oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji lub pełnomocnik powołany na podstawie uchwały Rady Fundacji.
10. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych wydatków związanych z pełnioną funkcją.

§ 17
Obowiązki i uprawnienia Zarządu Fundacji

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które zgodnie z niniejszym Statutem oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa nie zostały zastrzeżone jako wyłączna kompetencja innego organu Fundacji.
2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
2.1. sporządzanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
2.2. sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji;
2.3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
2.4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, zgodnie z przyjętym planem finansowym;
2.5. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji;
2.6. ustalanie regulaminów wewnętrznych Zarządu Fundacji i biura Fundacji;
2.7. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji oraz dotacji. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku;
2.8. powoływanie oraz odwoływanie członków Komitetu Miejsc Pamięci;
2.9. powoływanie oraz odwoływanie członków Collegium Bonae Memoriae, po uprzednim zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Rady Fundacji;
2.10. powoływanie innych gremiów z funkcjami doradczymi, opiniotwórczymi lub innymi, z zachowaniem wszelkich prerogatyw organów opisanych w niniejszym Statucie.
3. W przypadku wieloosobowego Zarządu Fundacji, jego decyzje podejmowane są na posiedzeniach w formie uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów członków Zarządu Fundacji. W razie równej liczby oddanych głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
4. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w formie wideokonferencji i telekonferencji.
5. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników, w szczególności do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Co roku, do dnia 30 czerwca, Zarząd Fundacji zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji sprawozdanie z działalności Fundacji, obejmujące okres roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym przedkładane jest dane sprawozdanie.

§ 18
Sposób reprezentacji Fundacji

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie Prezes Zarządu Fundacji lub dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie ze sobą.

§ 19
Komitet Miejsc Pamięci

1. W skład Komitetu Miejsc Pamięci wchodzą osoby posiadające odpowiednią wiedzę z zakresu zarządzania muzeami i innymi instytucjami opiekującymi się miejscami pamięci.
2. Pracami Komitetu Miejsc Pamięci kieruje Przewodniczący.
3. Członkowie Komitetu Miejsc Pamięci są powoływani na 5-letnią kadencję przez Zarząd Fundacji.
4. Komitet Miejsc Pamięci pełni funkcję doradczą i opiniującą.
5. Komitet Miejsc Pamięci zbiera się w miarę potrzeb.
6. Członkostwo w Komitecie Miejsc Pamięci wygasa z dniem:
6.1. złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Komitecie Miejsc Pamięci;
6.2. upłynięcia kadencji członka Komitetu Miejsc Pamięci, o ile członek Komitetu Miejsc Pamięci nie zostanie powołany na kolejną kadencję;
6.3. śmierci członka Komitetu Miejsc Pamięci.
7. W uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Komitetu Miejsc Pamięci, i przez to pozbawienie go członkostwa w Komitetu Miejsc Pamięci, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez Zarząd Fundacji.
8. Członkowie Komitetu Miejsc Pamięci nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, mogą jednak otrzymywać zwrot uzasadnionych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży. 

§ 20
Collegium Bonae Memoriae

1. W skład Collegium Bonae Memoriae wchodzą wybitni przedstawiciele świata ekonomii, finansów, administracji, przedsiębiorczości oraz praktycy zajmujący się miejscami pamięci.
2. Pracami Collegium Bonae Memoriae kieruje Przewodniczący.
3. Członkowie Collegium Bonae Memoriae są powoływani na 5-letnią kadencję przez Zarząd Fundacji, po uprzednim zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Rady Fundacji.
4. Zadaniem Collegium Bonae Memoriae jest wspieranie Miejsc Pamięci doradztwem, wiedzą i doświadczeniem w zakresie ekonomii, finansów, administracji, przedsiębiorczości oraz zagadnień pokrewnych.
5. Collegium Bonae Memoriae zbiera się w miarę potrzeb.
6. Członkostwo w Collegium Bonae Memoriae wygasa z dniem:
6.1. złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Collegium Bonae Memoriae;
6.2. upłynięcia kadencji członka Collegium Bonae Memoriae, o ile członek Collegium Bonae Memoriae nie zostanie powołany na kolejną kadencję;
6.3. śmierci członka Collegium Bonae Memoriae.
7. W uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Collegium Bonae Memoriae, i przez to pozbawienie go członkostwa w Collegium Bonae Memoriae, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez Zarząd Fundacji, po uprzednim zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Rady Fundacji.
8. Członkowie Collegium Bonae Memoriae nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, mogą jednak otrzymywać zwrot uzasadnionych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.


ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21
Zmiana Statutu

Dokonanie zmian w Statucie Fundacji wymaga podjęcia uchwały Rady Fundacji większością 2/3 głosów spośród wszystkich członków Rady Fundacji.

§ 22
Połączenie z inną fundacją

1. Dla zapewnienia właściwej realizacji jej celów statutowych, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów spośród wszystkich członków Rady Fundacji, za zgodą większości Fundatorów.

§ 23
Likwidacja Fundacji

1. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 40 ze zm.) lub w sytuacji, o których mowa w art. 15 ust. 3 tej ustawy, decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów spośród wszystkich członków Rady Fundacji, po zasięgnięciu opinii Fundatorów.
2. Likwidatora Fundacji powołuje w drodze uchwały Rada Fundacji na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji.
3. Uchwała dotycząca likwidacji Fundacji powinna określać przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po przeprowadzeniu likwidacji, z zastrzeżeniem, że majątek ten może być przeznaczony jedynie na rzecz innych organizacji o zbliżonych celach statutowych.
4. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji.

§ 24
Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdują przepisy ustawy o fundacjach.

§ 25
Wejście w życie Statutu

Statut Fundacji w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd.


Copyright © Towarzystwo Zarządzania Miejscami Pamięci